Day: August 21, 2021

Bhagavad Gita
Hinduism Spiritual

Chapter 02, Verse 47 – Bhagavad Gita | अध्याय ०२ , श्लोक ४७ – भगवद गीता

Here is the translation and explanation of Chapter 02, Verse 47 from ancient hindu scripture Shrimad Bhagavad Gita. In this verse, Shri Krishna told about the right way to do your Karma (duty/Work). अध्याय ०2, श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि || ०२.४७ शब्दार्थ – निश्चय ही तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म […]

Read More